top of page

אישרור תעודת נישואין

נוהל אישרור תעודות נישואין לחתימת אפוסטיל במשרד החוץ
1.אשרור תעודות נישואין באופן מיידי:
לאשרור תעודת הנישואין  ניתן להגיע למשרדי המועצה הדתית בשעות קבלת הקהל (הרשומות למטה) עם תעודת נישואין מקורית.
ניתן לחתום גם על צילום תעודת נישואין (עם הצגת תעודת נישואין מקורית), בהתאם לדרישת השגרירות.
השירות אינו כרוך בתשלום.
ניתן לאשרר את תעודת הנישואין גם על ידי שליח.
במקרה שנדרש אימות של יותר מתעודה אחת - התעודות יאושרו לאחר בדיקה ויישלחו חזרה בדואר רשום תוך 10 ימי עבודה.

2. אשרור תעודות נישואין באמצעות הדואר:
ניתן לקבל שירות ולהגיש בקשות לאשרור תעודות נישואין גם באמצעות הדואר. 
יש לציין במכתב הבקשה את שם המדינה לה מיועדת התעודה,
חובה לצרף:
•    תעודת נישואין מקורית. 
•    מעטפה מבוילת שעל גבה רשומה הכתובת למשלוח חזרה
•    במידה ושגרירות המדינה המבוקשת אינה דורשת אשרור על גבי תעודה מקורית דווקא, ניתן לאשרר צילום תעודת נישואין, אך יש לצרף גם את התעודה המקורית ולציין שהחתימה תתבצע על הצילום.

3.    שעות קבלת קהל
יום ראשון – 9:00 עד 12:00
יום רביעי – 9:00 עד 12:00
מומלץ לתאם מראש הגעה בטלפון 02-9400012

לידיעתכם, לאחר אשרור התעודה במועצה הדתית - יש לפנות להמשך תהליך במשרד החוץ (מלבד ארה"ב) בענף לאימות מסמכים ציבוריים.
פרטים על שעות הקבלה ניתן לקבל באתר האינטרנט של משרד החוץ.

bottom of page