top of page

נוהל רישום נישואין

שלום וברכות לבני הזוג הנרשמים לנישואין

עם החלת החוק לפתיחת אזורי הרישום לנישואין, כל זוג, מכל מקום בארץ, רשאי לבחור את מקום הרישום לנישואין, ללא תלות במקום המגורים.

כפועל יוצא מכך, גם מי שאינם תושבי אזור בקעת הירדן / מעלה אפרים / ים המלח / ערבה, יכולים להירשם במשרדנו. כמו כן, אין עוד צורך בהמצאת "תעודת רווקות" ממקום המגורים, וניתן לבצע את כל הליך הרישום, לרבות העדים, במשרדנו. אנו מקדמים בברכת מזל טוב לבבית ובזרועות פתוחות את כל הזוגות שהחליטו להינשא, ומוזמנים לבצע את הליך הרישום במשרדנו.

פתיחת תיק נישואין

על מנת לפתוח תיק נישואין, מתבקשים בני הזוג להתקשר ולתאם מראש מועד לרישום. על בני הזוג להגיע יחד, ולהמציא מסמכים כפי שיוסבר בטלפון וכפי שיפורט להלן. כל יתר הפרטים יימסרו בעת הרישום. ניתן להירשם לנישואין גם מעבר ל- 3 חודשים שלפני הנישואין, ולכל הפחות חודש וחצי-חודשיים ימים לפני הנישואין.

המסמכים הבסיסיים שעל בני זוג להמציא בעת פתיחת תיק נישואין:

1. תעודות זהות מלאות ועדכניות של משרד הפנים כולל הספח.

2. תמונת פספורט אחת בלבד לכל אחד.

3. תעודות נישואין מישראל של ההורים.  גם אם ההורים גרושים, יש צורך בתעודת נישואיהם כנ"ל. תעודת גירושין אינה מהווה חלופה לתעודת נישואין!

4. תשלום אגרה - האגרה צמודה למדד ומתעדכנת מעת לעת. האגרה משולמת במשרדנו ביום הרישום - במזומן, צ'ק או בכרטיס אשראי.

הנחה בסך 40% ניתנת לסטודנטים עד גיל 30, חיילים, בנות שירות לאומי, תלמידי ישיבות, עולים חדשים בשנתיים הראשונות לעלייתם – בכפוף להצגת תעודות רשמיות ועדכניות ובכפוף להנחיות המשרד לשירותי דת, וכן במקרה סעד בכפוף לאישורים רשמיים של הלשכה לשירותים חברתיים.

5. עדים: לאחר הרישום, יש להפנות אלינו, בתיאום מראש, שני עדים יהודיים גברים או נשים מעל גיל 18 ,שאינם קרובי משפחה של מי מבני הזוג הנרשמים וגם לא בינם לבינם, אשר מכירים היטב את מי שבאים להעיד עליו. בתוך כך, עדים המכירים את שני בני הזוג שנים רבות יכולים להעיד על שני בני הזוג יחד. כלומר, להיות עדים משותפים. על העדים לתאם טלפונית את מועד הגעתם, ולהופיע עם תעודת זהות.

6. גרושים/ות – ימציאו בעת הרישום בנוסף לנ"ל תעודת גירושין מקורית + מעשה בי"ד מקורי.

7. במקרה של אלמנות - יש להמציא בנוסף לנ"ל תעודת פטירה רשמית ממשרד הפנים.

 

בהמשך יציגו הנרשמים לנישואין – אישור הדרכת כלה, אישור כשרות של האולם.

 

הערה כללית: היה ונדרש בירור יהדות, היתר לנישואין, רישום למאומצים, ומקרים אחרים הדורשים בירור בבית הדין הרבני, יש לפנות אלינו מוקדם ככל האפשר – גם אם מדובר זמן רב לפני פתיחת התיק במשרדנו, לקבלת הסבר והפנייה אל בית הדין הרבני האזורי.

bottom of page