top of page

פסח - שטר מכירת חמץ

אנחנו החתומים מטה נותנים בזה יפוי כח והרשאה להרה"ג הרב דיעי מרדכי שליט"א – רבה של מועצה דתית בקעת הירדן ת"ו או שליח שיהיה מורשה מאתו למכור לגוי שירצה את כל החמץ שלנו ואת כל הדברים שלנו המפורטים להלן, חיטים ושעורים וכוסמין ושבולת שועל ושיפון שנחמצו וקמחים וכל מיני דגן הנ"ל ואיטריות וגריסים וכל דבר שיש בהם חמץ או חשש חמץ, או תערובת חמץ או חמץ דבוק בכלים, או מצרכים שיש בהם בליעת חמץ וכל דבר שעלול לבא לידי חמץ, כל הנ"ל הן המונחים ברשותנו,  הן המונחים ברשות אחרים  הן שנקנה על שעת מכירת חמץ בי"ד ניסן שנה זו, הן שנשלחו אלינו ועדיים לא הגיעו אלינו, הן ששלחנו לאחרים ועדיין לא הגיעו לידם וכן כל מיני חמץ שאנחנו שותפים בהם או שיש לנו בעלות כל שהיא בהם, או שאחריותם מוטלת עלינו, וכן כל מיני חמץ של אחרים המונחים ברשותנו או שהן אצלנו בפיקדון או משכנתא או שאלה או הלוואה, וכן כל מניות שיש לנו בחברות ומפעלים שיש שם חמץ או חשש חמץ, וכן בעלי חיים שלנו שאוכלים חמץ, כל הנ"ל וכן כל המשלוחים ובעלות שותפות ואחריות והפקדות הנ"ל עד שעת מכירת חמץ בי"ד ניסן או שיגיע אלינו גם בימי הפסח שבשנה זו, הכל ימכרו לגוי שירצו, בכל אופן ובכל מחיר שירצו, וכמו כן ישכירו לגוי שירצה כל המקומות שהחמץ מונח בהם, וכן ישכירו או ימכרו החפצים ובכלים שהחמץ מונח בהם, ויתנו לו רשות דריסת רגל ברשותנו, בכל אופן ובכל מחיר ובכל זמן שירצו, ואנו עושים אותם שלוחים כדין תורה לכל הנ"ל.ובזה הננו מגלים דעתנו שכל מה שימכרו וישכירו לגוי מכל הנ"ל וכל מה שיפעלו עבורנו או בשמנו הן מצד שליחות והן מתורת זכיה שזכין לאדם שלא בפניו, יהא הממכר והשכירות קיימים, ותהא ידם כידנו ופיהם כפינו ועשייתם כעשייתנו,  ובפירוש הותנה שאפילו ההרשאה והשליחות או שהמכירה והשכירות לא יועילו לאחד מן הדברים הנ"ל או לאחד מן המרשים החתומים מטה לא יפסל לזה שיועילו וליתר תוקף ועוז נעשה כל הנ"ל בקניין אגב סודר במנא דכשר למקניא ביה כל זה נעשה דלא כאסמכתא ולא כתופסי דשטרי בביטול כל מודעות ומודעי מודעות, ולראיה באנו על החתום פה מועצה דתית בקעת הירדן שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושמונים לבריאת העולם מחצה ראשון של ניסן עד ערב פסח סוף זמן אכילת חמץ, והכל שריר ובריר וקיים.

שטר ההרשאה

ניתן למכור את החמץ באתר

עד יום רביעי יד' ניסן 04.04.2023 עד השעה 18:00 בלבד!

bottom of page